Obsah projektu ZOV je v současnosti dán vyhláškou o dokumentaci staveb č.499 / 2006 - novela z prosince 2017. Textová část je zařazena pod bod B.8. souhrnné technické zprávy a výkresová část je vložena do koordinační situace - pro přehlednost zpracovávám jako samostatnou siutaci ZOV.

Obsah ZOV pro dokumentaci pro umístění stavby - DUR:

(podle vyhlášky 499/2006, přílohy č. 1)

textová část:

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

výkresová část

C.3 Koordinační situační výkres:

m) maximální dočasné a trvalé zábory,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.


Obsah ZOV pro dokumentaci k ohlášení stavby nebo ke stavebnímu (společnému) povolení - DSP:

(podle vyhlášky 499/2006, přílohy č. 8 nebo 12)

textová část:

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

výkresová část

C.3 Koordinační situační výkres:

m) maximální dočasné a trvalé zábory
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

 

Obsah ZOV pro dokumentaci bouracích prací:

(podle vyhlášky 499/2006, přílohy č. 15)

textová část

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště,
f) maximální zábory,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby,
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení
nebo dalšího využití anebo likvidace,
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

výkresová část

C.3 Koordinační situační výkres:

m) maximální dočasné a trvalé zábory
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

 

Změny ve zpracování ZOV:

2013-2017: Novela vyhlášky o dokumentaci č.499 /2006 v roku 2013 ponechala označení "Zásady organizace výstavby" i důraz projektu na vliv výstavby na okolí. Nově pak zprávu ZOV zařadila do Souhrnné technické zprávy jako bod B.8., jinak uspořádala kapitoly, některé vynechala a nepožadovala situační výkres ZOV ani jiný výkres kde by se zobrazilo zařízení staveniště. To pakk vedlo k tomu, že zařízení staveniště nebylo v rámci řízení na stavebním úřadě řešeno a vznikal požadavek na samostatné povolení staveb zařízení staveniště před začátkem stavby - územní souhlas a ohlášení. Obsah tohoto samostatného ohlášení byl podrobnější, už nebyl podle vyhlášky o dokumentaci, ale podle § 105 odst. 4 Stavebního zákona.

2006-2013:  Nově se zavedlo označení "Zásady organizace výstavby". V návaznosti na stavební zákon č.183/2006 Sb., se zabývalo organizací výstavby především v souvislosti s ochranou veřejných zájmů ve výstavbě. Samotnými stavebními procesy (jako tomu bylo u POV) se přestalo zabývat.

Obsah a rozsah dokumentace ZOV k žádosti o Vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) se zpracovával podle vyhlášky č.503/2006 Sb. Obsah a rozsah dokumentace ZOV k žádosti o Stavební povolení (DSP) a Ohlášení stavby se zpracovával podle vyhlášky č.499/2006 Sb.

1998-2006: Předchozí stavební zákon a jeho vyhláška 132/1998 Sb, pouze stanovila že projektová dokumentace obsahuje: „uspořádání staveniště“ a u projektu pro stavební povolení i „bezpečnostní opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek“.
V této vyhlášce nebyl stanoven obsah ani rozsah dokumentace POV, samostatná dokumentace POV se většinou v rámci projektu pro stavební povolení nezpracovávala.

před 1998: Dříve platné právní předpisy předepisovaly zpracování tzv. plánu organizace výstavby v dokumentaci projektu, později označeného jako projekt organizace výstavby, který obsahoval zejména časový plán výstavby (obvykle harmonogram nebo síťový graf), stanovil způsob pořízení a provozování zařízení staveniště a stanovil organizaci práce na staveništi v průběhu výstavby. Obsah byl podrobně předepsán vyhláškou č. 43/1990 Sb.