Jednoduchý text o ZOV do souhrnné zprávy

Pro jednoduché stavby zde uvádím celkem obecný text do zprávy. Když jej trochu upravíte možná Vám to bude pro stavební úřad stačit:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat.
Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště.Jednotlivé objekty zařízení budou umístěny ve dvoře domu. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek.
Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby.

DOPRAVNÍ TRASY

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude do ulice …(popsat odbočování). Navazující ulice k ní umožňují bezproblémový příjezd. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona.

OCHRANA OKOLÍ A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PO DOBU REALIZACE STAVBY.

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.

Staveniště které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí.

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.